قرمز سبز آبي خاکستري
هرگاه خداوند متعال، بنده اي را دوست بدارد، نقطه اي سپيد در قلبش پديد مي آورد، گوش هاي قلبش را مي گشايد و فرشته اي بر او مي گمارد، تا بر راه راستْ استوارش دارد . [رسول خدا صلي الله عليه و آله]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت