كل عناوين نوشته هاي سيروس

سيروس
[ شناسنامه ]
بررسي رابطه سبک زندگي با قابليت کارآفريني در دانشجويان تربيت بدن ...... سه شنبه 96/6/28
بررسي تاثير سرمايه اجتماعي بر گرايشات کارآفرينانه ...... سه شنبه 96/6/28
پاورپوينت بررسي تشکيل ادرار در کليه ها (درس فيزيولوژي ورزش) ...... سه شنبه 96/6/28
بررسي موانع توسعه کارآفريني در دانشگاه شيراز از نظر اعضاء هيأت ع ...... سه شنبه 96/6/28
مطالعه استعدادهاي كارآفريني دانشجويان دانشگاه شهيد چمران اهواز ...... سه شنبه 96/6/28
بررسي تأثير دوره هاي آموزش ضمن خدمت کارکنان بر کارآفريني دولتي ( ...... سه شنبه 96/6/28
  ==>   ليست آرشيو شده ها